Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, másrészről a Tóth-Szente Lili ev. (székhely: 1194 Sólyom köz 2..; adószám: 66856829-1-43 nyilvántartási szám: 40038934 képviseli: Tóth Tamás), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

(Megrendelő és Vállalkozó külön-külön: Fél, együtt: Felek) között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

A Felek kifejezetten rögzítik, hogy az előzetesen egyeztetett szóbeli és írásbeli megbeszélések alapján a jelen Szerződésben foglaltakkal megegyező tartalommal a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítését megkezdte. A Felek jelen Szerződéssel a közöttük a fentiek szerint létrejött szóbeli és írásbeli megállapodást írásban megerősítik.

1. A Szerződés tárgya

A Vállalkozó feladatai:

  • Gömbpanoráma fotók készítése
  • A képek utólagos ellenőrzése a Google feltöltési szabályai szerint
  • A képek feltöltése, elhelyezése a a Google térképen
  • Virtuális séta elkészítése a Google térkép oldalán

2. Felek jogai és kötelezettségei

2.1. Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit a szakmailag indokolt és ésszerűen elvárható lehető legmagasabb színvonalon, szakszerűen és gondosan, a jogszabályi felügyeleti előírások betartásával a Megrendelő érdekeire figyelemmel teljesíti, a Felek által ismert üzleti céloknak megfelelő módon.

2.2.  Vállalkozó köteles a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenység

vonatkozásában a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a munka eredményességét vagy határidőben történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja.

2.3. A Vállalkozó köteles továbbá a Megrendelő munkatársaival, különösen a Megrendelő 5. pontban meghatározott kapcsolattartójával jóhiszeműen együttműködni, az egyes feladatokkal kapcsolatban felmerült kérdések tekintetében (így különösen a feladatok végrehajtásának formájáról és módjáról) a Megrendelővel a szerződésszerű teljesítés elősegítése érdekében egyeztetéseket folytatni.

2.4. Vállalkozó elvégzi a Megrendelő által jóváhagyott fotók minőségi ellenőrzést és a Google Térképen való elhelyezést a Google által meghatározott szabályok szerint. Amennyiben valamilyen fotózási, vagy eljárási hiba folytán új képet kell készíteni, akkor annak Vállalkozó viseli költségét, azért további díjat nem számol fel. A képek szakszerű elhelyezéséről Vállalkozó értesíti Megrendelőt emailen, vagy telefonon.

2.5. A fotózást követően Megrendelő az elkészült képeket jóváhagyja (továbbiakban: Teljesítésigazolás), mely jóváhagyást aláírásával megerősít. Megrendelő jóváhagyása, egyben a megrendelt szolgáltatás minőségi, mennyiségi és egyedi azonosítás (a kép filenevei, vagy helyszín és dátum megjelölés) szerinti átvételét, ezáltal a Vállalkozási szerződés szerinti teljesítésének elfogadását is jelenti.

3. Vállalkozói díj

Vállalkozót a Megrendelésben meghatározott feladatok elvégzéséért a megegyezett összegű vállalkozói díj illeti meg (továbbiakban: Vállalkozói díj).

 

3.1. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott Vállalkozói díj magában foglalja a

Vállalkozó minden költségét és kiadását is, amely a jelen Szerződés szerinti feladatok

elvégzésével kapcsolatban a Vállalkozó oldalán felmerül, így a Vállalkozó a Vállalkozói díjon

felül semmilyen további költségtérítésre nem jogosult és más anyagi igénnyel sem léphet fel a Megrendelővel szemben.

4. Teljesítés, díjfizetés

4.1. A jelen Szerződés 1. pontjában foglalt feladatok elvégzésének időtartama meghatározott a Megrendelésben.

4.2. A Vállalkozó az elkészült képek utáni napon jelen Szerződés 1. sz. Melléklete szerinti Teljesítésigazolást állít ki a Megrendelő felé.

4.3. A képek és a Teljesítésigazolás átvételét követően 10 (tíz) munkanapon belül a

Megrendelő által kijelölt személy(ek) írásban köteles(ek) nyilatkozni a teljesítés elfogadására

vonatkozóan. A nyilatkozat elmaradása a teljesítés elfogadását jelenti, és ebben az esetben a Megrendelő a Teljesítésigazolás aláírására haladéktalanul köteles.

4.4. Vállalkozó a Vállalkozói díjra vonatkozó számláját a Teljesítésigazolás Megrendelő általi

aláírását követően jogosult benyújtani a Megrendelőnek. A Megrendelő által jóváhagyott

Teljesítésigazolás a számla mellékletét képezi. A fizetés számla ellenében történik átutalással a Vállalkozónak a 11773030-00359335 számú bankszámlájára, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő módon kiállított számla kézhezvételét követő 8 (nyolc) banki napon belül.

4.5. A Megrendelő fizetési kötelezettsége a bankszámlája megterhelésének napjával

teljesítettnek tekintendő. Amennyiben a számla jelen Szerződés előírásainak nem felel meg,

vagy a Szerződésben a fizetés előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, a Megrendelő a hiányok pótlására írásban szólítja fel a Vállalkozót. Ebben az esetben a

Szerződésben előírt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik.

5. Szerzői jog

5.1. Az elkészült a fotókat Vállalkozó Copyrighted jelöléssel („szerzői joggal védett”) töltheti fel a Google Térkép oldalára.

5.2. Minden, a szerződés keretében elkészült kép a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezik, Vállalkozónak a 7. pontban említett eseteken kívül nincs semmilyen joga azok terjesztésére használatára. Vállalkozó az elkészült képek felhasználásából származó semmilyen bevételre nem tarthat igényt a Vállalkozói díjnak megfizetését követően.

6. Jogok és jogok átruházása

6.1. A fotózás természetéből adódóan a Megrendelő a megrendeléssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a Megrendelő helységeiről, árukészletéről, szolgáltatásairól egyeztetett módon fényképeket készítsen. E hozzájárulással a Megrendelő nem járul hozzá ahhoz, hogy a Vállalkozó a szerződéstől eltérő célra külön egyéb hozzájárulás nélkül a fotót felhasználja vagy publikálja.

6.2. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy az elkészített fotókat a Vállalkozó referenciaként a cegem360.hu honlapján, valamennyi más azonos témájú egyéb honlapján, blogján és Facebook illetve egyéb közösségi oldalán felhasználja.

6.3. A szerződő felek a jelen szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket harmadik személyre csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatják át.

7. A Szerződés módosítása, megszüntetése

7.1. A jelen Szerződés feltételeinek bármely módosítása – beleértve a határidők módosítását is – csak írásban, mindkét Fél képviselője által cégszerűen aláírt formában érvényes.

7.2. Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik Fél jogosult a jelen Szerződést a szerződésszegő Félhez címzett, írásbeli indokolt nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, ha a szerződésszegő Fél jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek a sérelmet szenvedett Fél felszólítása ellenére sem tesz eleget a felszólítástól számított 15 (tizenöt) napon belül (rendkívüli felmondás). Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a jelen Szerződésből eredő valamely kötelezettség nem, vagy nem szerződésszerű teljesítését. A Szerződés felmondása esetén a Felek kötelesek egymással 30 (harminc) naptári napon belül elszámolni.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Amennyiben jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, vagy azzá válik, úgy az nem érinti a Szerződés más rendelkezéseinek érvényességét. Felek az érvénytelen szakaszt olyan új rendelkezéssel pótolják, amely jelen Szerződés tartalmának és Felek szerződési akaratának megfelel.

8.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés alapján esetlegesen felmerülő jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ésszerű határidőn belül nem jön létre megegyezés, akkor a jelen Szerződés alapján a jogvita eldöntésére a Polgári Törvénykönyv illetve a Polgári Perrendtartásra vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.